Salgs- & leveringsbetingelser


Nails Beauty and Wellness leverer varer og ydelser til professionelle aftagere (Kunden). Til professionelle aftagere regnes virksomheder eller personer, der driver virksomhed registreret i kosmetikbranchen via CVR-registret, eller personer, der har gennemført eller er i gang med at gennemføre en professionel uddannelse accepteret af NBAW.

I udvalgte tilfælde er det muligt for alm. forbrugere at handle direkte på webshoppen. Vedr. disse leverancer se sidste afsnit “Salgs- & leveringsbetingelser, ej erhverv”.

Følgende generelle leveringsbetingelser gælder alle leverancer fra Nails Beauty and Wellness , med mindre andre aftaler er indgået skriftligt:

Autorisation og certificering


NBAW stiller særlige krav til professionelle aftagere, herunder bl.a. krav til løbende opretholdelse af et af NBAW godkendt uddannelsesniveau (certificering), krav om et mindste udbud af professionelle serviceydelser samt krav til forretningsstedets indretning og placering, herunder også krav til indretning af evt. hjemmeside.

Det er kundens ansvar at holde sig orienteret omkring disse krav samt sikre at de løbende bliver overholdt. I modsat fald kan NBAW uden varsel bringe samhandlen til ophør, kræve evt. varelager returneret samt kræve erstatning for både direkte og indirekte tab.

Ingen varer må videresælges med henblik på distribution, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse fra NBAW i hvert enkelt tilfælde.

Dokumentation og vejledning


Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse ofte med leverancen fra NBAW. På NBAW’s hjemmeside kan der tillige hentes deklarations- og sikkerhedsbeskrivelser (MSDS) på de fleste produkter. Ønskes yderligere oplysning eller rådgivning fra NBAW’s side, er denne af vejledende art. NBAW indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Hvis produkterne er tiltænkt til videresalg, skal den professionelle kunde sikre, at anvisninger, instruktioner eller advarsler er synlige for enhver forbruger eller potentiel forbruger, der kan få direkte adgang til produkterne.

Du kan som kunde til enhver tid bede om et hæfte med brugsvejledninger og advarsler på lokalt sprog gratis. Kontakt venligst din NBAW kundeservice.

Varer til professionelt brug


En stor del af de varer NBAW leverer er af bl.a. sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager forbeholdt anvendelse i klinikker til behandling udført af professionelt uddannet personale med autorisation (uddannelsesbevis) udstedt af NBAW eller et andet af NBAW accepteret uddannelsessted. NBAW kan til enhver tid tilbagetrække eller annullere en tildelt autorisation, såfremt NBAW vurderer, at kunden ikke overholder, hvad NBAW opfatter som professionelt ansvar og god skik.

Det er kundens ansvar at sikre, at kun varer mærket til videresalg (mærket med en vejl. udsalgspris) videresælges til forbrugeren, ligesom det er kundens ansvar at sikre, at behandlinger kun udføres af korrekt autoriseret personale og under lovmæssigt korrekte arbejdsforhold. I modsat fald er NBAW ligeledes berettiget til at nægte imødekommelse af fremtidige leverancer.

Varer til professionelt brug må således ikke videresælges eller anvendes til andre formål end til de behandlinger, som kunden er autoriseret til at yde. Varerne må ej heller anvendes i forbindelse med undervisningsøjemed, med mindre kunden har en tilladelse fra NBAW og er korrekt autoriseret hertil.

Såfremt NBAW ved en fejl leverer professionelle produkter til en kunde uden nødvendig autorisation, kan NBAW når som helst kræve sådanne produkter returneret mod udstedelse af kreditnota.

Ordreafgivelse og ekspedition


Ordrer kan af kunden afgives via Internettet (webshoppen). Alle ordrer anses for bindende fra kundens side straks efter afgivelsen. Dette gælder også kurser og andre ydelser.

Ordrer ekspederes så vidt muligt omgående af NBAW.

Leveringstidspunkt og transport

Alle varer leveres fra NBAW til kunden AB LAGER, hvilket vil sige, at kunden betaler fragten og overtager risikoen for varerne, så snart de forlader NBAW’s lager. Forsendelsen af varer sker oftest med Post Danmark, DAO eller Bring.

Der pakkes og afsendes varer alle hverdage*.

Alle forsendelser pålægges fragt.

Kunden bærer ansvaret for, at NBAW altid er oplyst omkring korrekt leverings adresse. Såfremt forsendelsen, pga. af forhold på kundens side, ikke kan afleveres og ej heller afhentes i evt. henlæggelsesperiode, kan NBAW kræve betaling for evt. omkostninger til returhåndtering og/eller eftersendelse.

Restordreservice


Det er NBAW’s målsætning at være lagerførende på samtlige varenumre med en leveringsevne på 97,5%. Som følge af en lang række faktorer som bl.a. stor variation i efterspørgsel, oversøisk containertransport, råvaremangel og batchproduktion hos vores leverandører, kan der dog løbende forekomme restordre linier.

Så snart evt. varer i restordre igen er på lager, vil varerne, såfremt det kan ske indenfor 3 måneder efter ordreafgivelse, automatisk blive medleveret førstkommende almindelige ordreforsendelse. Overstiger værdien af de pågældende restordrevarer 300 kr. vil varerne dog blive leveret omgående og fragtfrit (Danmark ekskl. Grønland og Færøerne).

Reklamation


Kunden skal kontrollere varerne, så snart de modtages på leveringsadressen. Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra NBAW, skal påberåbes straks kunden opdager fejlen og senest indenfor 4 dage efter modtagelsen. Det er kundens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Kosmetiske produkter med en holdbarhed på mindre end 30 måneder før åbning (regnet fra produktionsdatoen), er mærket med udløbsdato jf. kosmetikdirektivet. Såfremt kunden ønsker at gøre reklamation gældende omkring resterende holdbarhedsperiode på leverede varer, skal kunden ligeledes reklamere indenfor 4 dage efter modtagelsen af de pågældende produkter.

Såfremt en vare bliver beskadiget under transport, skal reklamationen rettes til fragtfører (Post Danmark/DAO). Gem derfor emballagen til varen er besigtiget og reklamationen godkendt.

Reklamationsvarer skal returneres til NBAW senest 8 dage efter, at reklamationen er berigtiget overfor NBAW (se afsnittet Returnering af varer).

Priser, betaling og ejendomsforbehold

Alle priser oplyses inkl. moms. levering lægges til beløbet, når leverings metode er valgt, og med mindre varerne er betalt med kreditkort via Internettet eller betalingsfrist er aftalt, afsendes varerne pr. efterkrav med tillæg af fragt og opkrævningsgebyr.

Såfremt der er aftalt en betalingsfrist, faktureres varerne så snart ordren er ekspederet, og betalingsfristen regnes fra fakturadato.

NBAW forbeholder sig ejendomsretten til leverede produkter, indtil købsprisen er berigtiget.

Evt. rabatter udstedes altid i forhold til almindeligt gældende engrospriser og kan ikke kombineres, hverken indbyrdes eller i forhold til andre tilbud, kampagnepriser el. lign. Rabatter, tilbud og kampagnepriser kan ind til leveringstidspunktet til enhver tid tilbagekaldes af NBAW uden varsel.

Såfremt kunden ikke overholder en betalingsfrist, eller kundens kreditmaksimum er overskredet, fremsendes efterfølgende bestillinger kun mod forudgående betaling.

Er rykning for manglende indbetalinger nødvendig, tillægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse, ligesom der tilskrives renter jf. rentelovens bestemmelser. Såfremt der fortsat efter 2. rykkerskrivelse optræder en forfalden saldo og en afdragsaftale ikke er indgået eller ikke vedligeholdes, indberettes sagen til RKI og overdrages til retslig inkasso.

Returnering af varer


Med mindre der er tale om reklamation, tages varer normalt ikke retur, og kan således kun returneres efter særlig aftale fra gang til gang. Såfremt en sådan aftale indgås, skal varerne returneres i salgbar stand og original emballage.

Alle returvarer skal – uanset returårsag – pakkes forsvarligt, og retur label kan bestilles på vores retur portal. Returvarer skal være NBAW i hænde senest 8 dage efter modtagelse af varen. hvorefter returtilladelsen annulleres.

Varerne returneres til nedenstående adresse:

Nails Beauty and Wellness, Hjortebakken 28, 8450 Hammel Danmark

Retur Portal til bestillling af retur label. https://return.shipmondo.com/nailsbeautyandwellness

Ansvarsbegrænsning


I det omfang NBAW, i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor kunden, er NBAW’s ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. NBAW påtager sig intet ansvar som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.

Kurser


Alle kursus tilmeldinger er bindende. Kort tid efter kursus tilmelding fremsendes bekræftelse på tilmelding sammen med faktura eller depositumfaktura. Faktura skal betales med den frist, der er angivet på fakturaen. Manglende rettidig betaling anses ikke som afmelding.

Ved afmelding ind til 21 dage før kursus start krediteres 75% af det samlede kursus beløb. Ved afmelding mellem 8 og 20 dage før kursus start krediteres 25% af kursus beløbet og ved senere afmelding eller manglende fremmøde finder ingen refusion sted. Enhver afmelding skal ske skriftligt til info@nailsbeautyandwellness.dk. Rykning af kurser kan ske indtil 30 dage før kurset afholdes, uden gebyr. Rykning af kursus efter 30 dage før kursus start vil der være et administrationsgebyr på 20% af kursets pris for genbooking.

Såfremt du er forhindret i at møde op til kursus start pga. akut sygdom, tilbyder vi dig et nyt kursus til 20% af den oprindelige betalte kursus pris. Såfremt du bliver syg efter at være startet på et kursusforløb, forsøger vi der imod at finde plads til dig på et andet kursus vedr. hele tabte kursus dage.

Kursus pladsen kan overdrages til en anden, såfremt krævede kursus forudsætninger er opfyldte. I givet fald skal NBAW have besked senest dagen før kursus start.

Vi forsøger så vidt muligt at gennemføre alle planlagte kurser, men forbeholder os ret til med kort varsel at aflyse eller flytte kursus datoer som følge af fx akut sygdom eller manglende tilmeldinger. Sker dette, vil vi hurtigst muligt finde en ny kursus plads til dig, og lykkes det ikke kan du få din betaling for det aflyste kursus refunderet.

NBAW forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte kurser som følge af uforudsete hændelser som f.eks. sygdom eller manglende deltagerantal. Sker dette kan kunden kræve sit fulde deltagergebyr refunderet.

Deltager du på vore kurser eller træningsaftener vil vi nogen gange kvittere med op til 10% rabat på de varer du evt. bestiller på selve kurset eller træningsaftenen. Rabatten gælder alene produkter du køber til eget brug, ligesom rabatten ikke kan kombineres med andre rabatter eller rabatordninger hos NBAW.

Pakkeløsninger betragtes i salgshenseende som ét samlet kursus. Afmelding kan kun ske skriftligt til info@nailsbeauyandwellness.dk

Ophør af samarbejde i forbindelse med kursus aktiviteter

Ingen videregivelse af handelshemmeligheder og fortrolige oplysninger

Alt materiale fra NBAW er fortrolig og må ikke kopieres eller deles med 3. part

Du må IKKE efter endt samarbejde med NBaW, videregive, duplikere, sælge, afsløre, offentliggøre, fremlægge eller formidle nogen forretningshemmelighed eller anden fortrolig information om NBaW til nogen anden person eller enhed, medmindre der er givet skriftligt tilsagn af NBaW. Du vil ikke bruge nogen handelshemmelighed eller fortrolig information til hans eller hendes personlige gevinst eller til andres formål, uanset om handelshemmeligheden eller fortrolige oplysninger er blevet udtænkt eller udviklet helt eller delvist af NBaW eller repræsenterer NBaW brands. Hvis en ambassadør har hjulpet med at udarbejde oplysninger, som NBaW betragter som en handelshemmelighed eller fortrolig information eller har forberedt eller oprettet information, tildeles alle rettigheder til NBaW, som han eller hun måtte have af denne information, til NBaW.

Definition af handelshemmeligheder og fortrolige oplysninger

Udtrykkene ‘handelshemmelighed’ og ‘fortrolig information’ betyder al viden, teknikker, processer eller information, der gøres tilgængelig for kursister, som NBaW behandler som fortrolige. Uanset om det findes nu eller oprettes i fremtiden, herunder men ikke begrænset til information om omkostningerne ved materiale og forsyninger; leverandørlister eller forsyningskilder; interne forretningsformer, ordrer, kundekonti, manualer og instruktionsmateriale, der beskriver NBaW’s driftsmetode, herunder produkter, tegning, design, alle koncepter eller ideer i og enhver anden information eller ejendom af enhver art, der kan beskyttes som en forretningshemmelighed, fortrolig eller ejendomsret. De forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger, der er beskrevet i denne aftale, er NBaW’s ejendom.

Returnering af beskyttede materialer

Ved ophør af kursus før afslutning af kurset, skal man overgive alt materiale, der betragtes som ejendomsretligt af NBaW, teknisk eller ikke-teknisk, uanset om de er ophavsretligt beskyttet eller ej, der vedrører forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger eller udførelse af daglig forretning af NBaW. Kursisten anerkender udtrykkeligt, at sådanne materialer af enhver art (manualer, logotøj og andet materiale udleveret af NBaW), der er givet til ham eller hende, forbliver NBaW’s ejendom. Ved manglende tilbagelevering vil den pågældende underviser blive faktureret med et beløb svarende til materialernes værdi og der vil blive fortaget retslig efterspil hvis materialet kopieres, bruges hos andre kursus virksomheder eller videregives til 3. mand.

Uoprettelig skade på Nails Beauty and Wellness

Kursisten forstår og accepterer, at NBaW vil lide uoprettelig skade, der ikke kan måles nøjagtigt i økonomisk erstatning til sine forretningshemmeligheder, hvis fortrolige oplysninger eller beskyttede oplysninger overgives til enhver person, firma eller selskab og som vil blive brugt i konkurrence med NBaW. Hvis der er et brud på disse vilkår af underviseren, vil der blive truffet retslige handlinger.

Det påpeges, , at Nails Beauty and Wellness, vil træffe retslige handlinger såfremt denne overtrædes og det medfører uoprettelig skade på firmaet som følge deraf.

Ophavsret

Billeder og tekst på www.nailsbeautyandwellness.dk og tilhørende sider er brugt i samtykke og med tilladelse fra producenten. Samtlige rettigheder tilhører derfor NBAW eller dennes samarbejdspartnere, herunder også ophavsrettighederne og copyright.

Billeder og tekst fra www.nailsbeautyandwellness.dk må ikke kopieres, gengives eller lignende uden forudgående skriftlig tilladelse fra NBAW. Alle rettigheder forbeholdes og krænkelse af disse er erstatningspådragende.

Salgs- & leveringsbetingelser, ej erhverv

KONTAKTOPLYSNINGER

Virksomhedens navn: Nails Beauty and Wellness (forkortet NBAW)
CVR-nummer: 32925774
Etableringsår: 2009
Adresse: Hjortebakken 28, 8450 Hammel
E-mail: info@nailsbeautyandwellness.dk
Web: www.nailsbeautyandwellness.dk

BESTILLING


www.nailsbeautyandwellness.dk kan du bestille varer online. Efter indtastning af navn, adresse- og kontaktoplysning samt godkendelse af din bestilling modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail.

PRISER


Alle vejl. udsalgspriser oplyses i danske kroner inkl. 25% moms. Prisen på bestillingstidspunktet er gældende, dog tages der forbehold for indtastningsfejl. Fragt- og leveringsomkostninger oplyses inden dit køb.

BETALING


Du kan betale online ved brug af Dankort, Visakort, Mobile Pay eller Bankoverførsel

Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden. Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken NBAW eller andre har mulighed for at læse dataene. Beløbet for dit køb trækkes først, når varerne sendes fra NBAW. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

FRAGT


Det koster et beløb at få din vare tilsendt. Fragten er faste satser. NBAW bruger Post Danmark, DAO og Bring som fragtleverandør og står ikke til ansvar for levering eller leveringstiden. Den typiske leveringstid i Danmark er ca. 2-6 hverdage efter at din ordre er gennemført.

Hvis NBAW modtager bestilte varer retur på grund af forkerte, mangelfulde oplysninger om leveringsadressen eller hvis du ikke er hjemme til at tage imod forsendelsen, må du afholde leveringsomkostningerne til genfremsendelsen af varen med leverandøren til den korrekte adresse. Vi beder dig derfor give os præcise oplysninger om leveringsadressen.

FORTRYDELSESRET


Du har på varer 14 dages fortrydelsesret, når du handler som privatperson hos NBAW (gælder ikke kurser). Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du har modtaget din vare.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder altså, hvis du bruger varen på en måde som helt åbenlyst forringer varens salgsværdi væsentligt.

Når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Du skal forinden returnering kontakte NBAW for at få udleveret et returnummer, der skal skrives uden på din forsendelse i nærheden af adressen.

Varen kan sendes til:


Nails Beauty and Wellness, Hjortebakken 28, 8450 Hammel, Danmark

Du kan også fortryde ved at nægte at modtage varen på posthuset, eller mod forudgående aftale aflevere den personligt på ovenstående adresse. Når du fortryder dit køb tilbagebetales købesummen naturligvis til dig. Dette gøres ved en overførsel til din bankkonto, når vi har fået varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer.

Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto, hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance m.v.

Bemærk – vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Det er altid en god idé at gemme den originale emballage, indtil du har fundet ud af, om du vil beholde det købte eller ej. Manglende emballage kan nemlig i nogle tilfælde betyde, at varens salgsværdi forringes, og dermed kan fortrydelsesretten ikke udnyttes.

REKLAMATIONSRET


Når du handler hos NBAW, har du reklamationsret jf. dansk rets almindelige regler. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Der skal reklameres indenfor rimelig tid efter at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres indenfor to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores mailadresse.

Når du returnerer varen, bedes du angive en beskrivelse af fejlen. Bemærk – vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

PERSONDATAPOLITIK


Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (f.eks. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er.

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website f.eks. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

Rent teknisk kan “Cookies” deles op i to typer. Den ene type kaldes “sessioncookies”, “sessioncookies” er til for at holde styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. “Sessioncookies” gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser.

Der findes en anden type “Cookie” som kaldes “permanent Cookie” og den gemmes som en tekstfil på din PC i ca. en måned. En “permanent Cookie” er med til, at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmeside.

På  www.nailsbeautyandwellness.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer.

Log statistik
Log statistik bruges på www.nailsbeautyandwellness.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades m.m. På www.nailsbeautyandwellness.dk anvendes log statistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

PERSONLIGE OPLYSNINGER


For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og dit personligt valgte kodeord. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos NBAW og opbevares i 5 år (5 år pga. krav fra bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes.

Dine oplysninger er sikret, således at det kun er dedikeret personale i administration samt bogholderiet som har adgang til dine personlige informationer. Vi opbevarer alle dine kunde oplysninger på krypteret server og transmitterer også kunde oplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til NBAW videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos NBAW, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til NBAW via e-mail: info@nailsbeautyandwellness.dk

E-MARKEDSFØRING


Du kan vælge at modtage vores nyhedsbrev (e-mail-reklame). Nyhedsbrevet indeholder information om virksomheden og dens produkter, relevante tilbud m.m.

Nyhedsbrevet modtager du kun, når du har sagt udtrykkeligt ´ja tak´ hertil, hvis du er privat kunde.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til info@nailsbeautyandwellness.dk  med “Afmeld nyhedsbrev” i titlen og oplysninger om dit navn og tlf.nr eller ved at trykke på afmeld nyheds brev på webshoppen

ANSVARSBEGRÆNSNING


NBAW kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab, afsavnstab eller andet indirekte tab med mindre andet følger af dansk rets almindelige ufravigelige regler.

Enhver uoverensstemmelse i anledning af køb og bestilling af varer m.v. hos NBAW er omfattet af dansk ret.

OPHAVSRET


Billeder og tekst på www.nailsbeautyandwellness.dk og tilhørende sider er brugt i samtykke og med tilladelse fra producenten. Samtlige rettigheder tilhører derfor NBAW eller dennes samarbejdspartnere, herunder også ophavsrettighederne og copyright.

Billeder og tekst fra www.nailsbeautyandwellness.dk  må ikke kopieres, gengives eller lignende uden forudgående skriftlig tilladelse fra NBAW. Alle rettigheder forbeholdes og krænkelse af disse er erstatningspådragende.

Hammel d.23.10.2019

Kontaktinformation:

Nails Beauty and Wellness
Hjortebakken 28,
8450 Hammel
Kundeservice: info@nailsbeautyandwellness.dk
CVR: 32925774